Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

wielkanoc2019

Przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia.

egzamin8

Przywozy, odwozy autobusowe – 15,16,17 kwiecień

Przywozy:

Jaroszewice, Matczyn, Wojcieszyn, Podole. – 7.30

Odwozy:

Bezpośrednio po egzaminach (połączony kurs)

egzamin

Przywozy, odwozy autobusowe – 10,11,12 kwiecień

Przywozy:

Kierz, Chmielnik – 7.20

Podole, Matczyn, Wojcieszyn – 7.30

Jaroszewice, Babin – 8.00

Odwozy:

Bezpośrednio po egzaminach (połączony kurs)

W podjętej w dniu dzisiejszym (8 kwietnia) akcji strajkowej uczestniczyło 93% nauczycieli SP nr 1 w Bełżycach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że akcja strajkowa będzie kontynuowana.

WAŻNE

  1. Świetlica szkolna pracuje od 6.30 do 17.30 (rodzaj zajęć będzie zależny od tego, ilu n-li zadeklaruje swój udział w strajku)
  2. W dniach 10-12.04.2019r przeprowadzone zostaną egzaminy gimnazjalne. Uczniowie klas 0-8 (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego SPnr1 w Bełżycach) nie mają zajęć dydaktycznych.
  3. Wszelkie nowe informacje o sytuacji będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły.

strajk 2019 04 08

Szanowni Państwo,

informuję, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

w dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się akcja protestacyjna (w referendum strajkowym przeprowadzonym przez ZNP - 87% pracowników szkoły zadeklarowało udział w strajku).

Co to oznacza w praktyce:

  • Strajk jest legalny i przeprowadzony w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( o sporze została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy);
  • Dyrektor jako pracodawca dowiaduje się rano o liczbie strajkujących pracowników (87% to tylko deklaracja udziału w strajku) i na bieżąco wykonuje zadania zmierzające do zapewnienia opieki uczniom;
  • Realne jest (przy dużym odsetku strajkujących), że 8 kwietnia będziemy mogli zapewnić uczniom tylko zajęcia opiekuńcze, a nie dydaktyczne.

Mając nadzieję na pozytywne wyniki rozmów Związków Zawodowych z przedstawicielami Rządu, bardzo proszę o współpracę i śledzenie doniesień o strajku. Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Przypominam ,że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego SP nr 1 w Bełżycach dni egzaminu gimnazjalnego (10-12 kwietnia – środa, czwartek, piątek) oraz egzaminu ósmoklasisty (15-17 kwietnia- poniedziałek, wtorek, środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach prowadzone będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Z poważaniem:

Lucyna Sobczak

Dyrektor SP nr 1 w Bełżycach

1.     Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – ok. 8:20, listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

2.     O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3.      Na egzamin uczeń przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (nie wolno używać długopisów ścieralnych) oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4.     Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5.     Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

6.     Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a)     Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza   egzaminacyjnego

b)    Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne

c)     Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego)

 d)     Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE   w wyznaczonych miejscach.  W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.

f)      Zakodować arkusz.

7.     Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

8.     Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia.  

9.     Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11.      W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

-   nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu  nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej)          

-  nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

-   w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

-   nie wypowiada uwag i komentarzy

-  nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 12.  W przypadku:

-   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

-   wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

-   zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

13. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

-   zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny.

-   Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

14.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

 

Podstawa sporządzenia instrukcji:   „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019”.

 

IMG 20190329 082540 HDR

Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonej pod hasłem „Hazard? Nie, dziękuję!”. Jest to jedno z działań związanych z kształtowaniem świadomości młodzieży w dziedzinie hazardu i zagrożeń, które wiążą się z tym zjawiskiem, podjętych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

W ramach kampanii 29 marca 2019 r. odbyły się zajęcia tematyczne dla uczniów klas VII i VIII przeprowadzone przez funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Puławach. Młodzież poznała rodzaje gier hazardowych, także internetowych, dowiedziała się, jaka jest skala zysku dla ich organizatorów i jak iluzoryczne są wygrane ich uczestników. Uczniowie uzyskali wiedzę o nielegalności większości takich przedsięwzięć, o konsekwencjach udziału w nielegalnym hazardzie oraz poznali mechanizm uzależnienia od gry, szczególnie niebezpiecznego dla młodych ludzi.

 

2 kwietnia bieżącego roku, uczniowie klas czwartych, wzięli udział w zajęciach promujących zdrowie jako wartość nadrzędną.

Zajęcia prowadzili pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.

Celem spotkań było uświadomienie uczniom, że nasze zdrowie w dużej mierze zależy od nas samych, od naszych nawyków i naszej świadomości. Dzieci, w sposób aktywny, uaktualniły wiedzę na temat piramidy zdrowia, która zwróciła ich uwagę ograniczeniem korzystania ze sprzętów elektronicznych typu telefon, komputer, telewizor, szczególnym zadbaniem o odpowiednią ilość snu i higienę jamy ustnej, a także kontrolowaniem swojej wagi.

47f6ce96-96c5-4a75-8913-295f0cf17e52.jpeg

Zajęcia zawierały również elementy edukacji antytytoniowej i stomatologicznej, w związku z realizacją ogólnopolskich programów „Bieg po zdrowie” i „Dziel się uśmiechem”.

Aktywność uczniów podczas zajęć pozwala stwierdzić, że były one dla nich interesujące i zostawią trwały ślad w codziennym funkcjonowaniu.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

Przydział klas na spotkania z wychowawcami  03 kwietnia 2019 r.
16:00-17:00- konsultacje z nauczycielami MCI
17:00 zebranie ogólne dla rodziców uczniów kl. 8 i IIIG 17:00
sala gimnastyczna

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1. 

4a

Urszula Sobiepan

34

2. 

4b

Joanna Sieńko

39

3. 

4c

Ewelina Gajowiak

37

4. 

4d

Anna Pac- Smoła

36

5. 

4e

Ewa Pietrzyk

23

6. 

5a

Anna Stawińska

21

7. 

5b

Anna Wójtowicz

29

8. 

5c

Małgorzata Pietraś

24

9. 

5d

Marzena Gąska

20

10.                

6a

Monika Wójcik

41

11.                

6b

Anna Chawrylak

30

12.                

6c

Magdalena Snop

22

13.                

7a

Krystyna Weiss

38

14.                

7b

Katarzyna Wrońska

43

15.                

8a

Teresa Rynkowska

44

16.                

8b

Katarzyna Brewczak

45

17.                

8c

Urszula Pawłowska

25

18.                

IIIAG

Renata Krasula

40

19.                

IIIBG

Dorota Ścibak

46

20.                

IIICG

Piotr Żuk

48

21.                

IIIDG

Katarzyna Woś

49

 

1

     16:00-17:00- konsultacje z nauczycielami MCI

17:00 zebranie ogólne dla rodziców uczniów kl. 8 i IIIG 17:00

sala gimnastyczna

 

2 kwietnia 2019 r., uczniowie klas IV będą uczestniczyć w zajęciach kształtujących ich odpowiedzialne podejście do zdrowia własnego i innych.

Zajęcia zaplanowane w związku z realizacją ogólnopolskiego programu edukacyjno – profilaktycznego „Bieg po zdrowie”.

Prowadzący - p. Ilona Osadczuk, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie /Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia/.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

L.P.

 

 

KLASA

 

TERMIN

 

MIEJSCE

 

1.       

IV „a”

IV „b”

IV „e”

2 kwietnia 2019 r. /wtorek/

godz. 8.55 – 9.40

MCI

2.       

IV „c”

IV „d”

2 kwietnia 2019 r. /wtorek/

godz. 9.50 - 10.35

MCI

 

Bożena Watras – pedagog szkolny

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo