Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

W dniach 2 marca – 2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbywał się „Konkurs Wielkanocny”. Był podzielony na cztery kategorie: stroik świąteczny, kartka świąteczna, fraszka o tematyce świątecznej oraz elektroniczna kartka świąteczna.

Jego celem było propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej oraz promowanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu w rodzinie.

Spłynęło bardzo wiele różnorodnych prac. Wykonanych samodzielnie przez naszych uczniów. A także przez całe rodziny. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie!!! Komisja miała nie lada problem, ponieważ wszystkie stroiki wielkanocne i kartki były bardzo ładne, a fraszki zabawne. Prace zostały wykonane różną techniką i z różnorodnych materiałów.

Wszystkie prace zostały włączone w świetlicowy kiermasz świąteczny, który w tym roku odbywał się od 1 do 4 kwietnia 2019r. Fundusze zebrane podczas kiermaszu zostały przeznaczone na zakup nowych gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej Głównym sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Urząd Gminy w Bełżycach za co serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia>>

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów z kl. 0-III do udziału w konkursie plastycznym„ Pisanki i palmy wielkanocne”.

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest kultywowanie świątecznych tradycji oraz akcentowanie ich narodowego charakteru.

2.Zadaniem uczniów jest wykonanie pisanki lub palmy wielkanocnej

z dowolnych materiałów.

3.Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę konkursową dołączając karteczkę

z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

4.Prace należy dostarczyć do końca marca do biblioteki szkolnej.

5.Powołana komisja konkursowa dokona oceny prac uwzględniając następujące kryteria: wkład pracy własnej, pomysłowość oraz staranność wykonania.

6.Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 0-I ( praca wykonana techniką płaską) – 3 miejsca
 • II-III (praca przestrzenna) – 3 miejsca

7.Ponadto każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, zaś uroczysta gala wręczenia nagród laureatom odbędzie się dnia O2.04.2019 roku

o godz.11.30 w MCI oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły.

8.Prace konkursowe przechodzą na rzecz szkoły i będą przekazane na kiermasz wielkanocny (dotyczy to formy przestrzennej).

Serdecznie zapraszamy!!!

                         Biblioteka szkolna

konkurs wielkanocny

Regulamin konkursu:

Wielki Konkurs Świąteczny - Wielkanoc

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś, Samorząd Uczniowski.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z trzech niezależnych kategorii prac:

 1. Papierowa kartka świąteczna,
 2. Elektroniczna kartka świąteczna,
 3. Fraszka o tematyce wielkanocnej,
 4. Stroik świąteczny (jajko – pisanka, koszyczek, zajączek, kurka, baranek itp.)
 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V – gimnazjum – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 02.04.2019 r.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace konkursowe zostaną przekazane na: papierowe kartki świąteczne zostaną wykorzystane do przesłania życzeń z naszej szkoły do placówek, z którymi współpracujemy. (Kartki zostaną wcześniej zaopatrzone w adnotację informującą, że zostały wykonane przez naszych uczniów.) Kartki elektroniczne będą zaprezentowane na stronie szkoły. Papierowe kartki, stroiki, jajka - pisanki, koszyczki i itp będą sprzedawane na kiermaszu świątecznym, który odbędzie się w dniach 08-09.04.2019 r (poniedziałek - wtorek), a zebrane pieniądze zostaną przekazane do kasy Samorządu Uczniowskiego i dofinansowanie świetlicy szkolnej.

Cele konkursu:
• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:
• technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
• format dowolny
• prace indywidualne
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-bajka, imię, nazwisko, wiek dziecka i grupa przedszkolna

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu,
• walory artystyczne,
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

TERMIN SKŁADANIA PRAC : BIBLIOTEKA SZKOLNA – 20.03.2019

Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Dla wychowanków świetlic szkolnych „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy

Patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pyskowice.

123455.png

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek- magiczny świat wierszy Jana Brzechwy” zwanym dalej „Konkursem”.        

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”.

KONTAKT

tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com 

II. CEL KONKURSU

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • Promowanie autorów literatury polskiej,
 • Kształtowanie gustów czytelniczych,
 • Podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • Mobilizowanie uczniów do czytania,
 • Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Odkrywanie młodych talentów,
 • Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
 • Promocja świetlic szkolnych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana Brzechwy.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych.                                                                
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas III i IV osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych
 • Termin nadsyłania prac: 29.03.2019r.
 • Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość praca z każdej kategorii wiekowej.
 • Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie                                                      
 • Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.                                                                        
 • Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.    
 • Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody         na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć, do dnia 25.03.2019 r. w świetlicy sala nr. 6, do p. Marii Bakalarz i w bibliotece szkolnej, do p. Elżbiety Góry.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 • Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
 • Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.
 • Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.sp5swietlica.drama.pl.
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia nagród

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 • W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 • Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 • Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów konkursu, p. Marii Bakalarz i Elżbiety Góry.

Załączniki>>

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo