Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Dla wychowanków świetlic szkolnych „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy

Patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pyskowice.

123455.png

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek- magiczny świat wierszy Jana Brzechwy” zwanym dalej „Konkursem”.        

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”.

KONTAKT

tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com 

II. CEL KONKURSU

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • Promowanie autorów literatury polskiej,
 • Kształtowanie gustów czytelniczych,
 • Podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • Mobilizowanie uczniów do czytania,
 • Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Odkrywanie młodych talentów,
 • Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
 • Promocja świetlic szkolnych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana Brzechwy.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych.                                                                
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas III i IV osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych
 • Termin nadsyłania prac: 29.03.2019r.
 • Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość praca z każdej kategorii wiekowej.
 • Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie                                                      
 • Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.                                                                        
 • Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.    
 • Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody         na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć, do dnia 25.03.2019 r. w świetlicy sala nr. 6, do p. Marii Bakalarz i w bibliotece szkolnej, do p. Elżbiety Góry.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 • Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
 • Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.
 • Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.sp5swietlica.drama.pl.
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia nagród

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 • W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 • Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 • Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów konkursu, p. Marii Bakalarz i Elżbiety Góry.

Załączniki>>

Zbliża się 15. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2019, który w tym roku będziemy obchodzić 5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
15. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dzięki DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V-VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 15. edycji i bezpieczeństwem w sieci. /Trzy najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych z wychowawcą w każdej klasie i opublikowane na stronie internetowej szkoły/.
 3. Konkurs na zaprojektowanie ulotki dla uczniów „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”- format A6 /Trzy najlepsze prace zostaną rozpowszechnione wśród uczniów i rodziców i opublikowane na stronie internetowej szkoły/
 4. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) A1 wykonany dowolną techniką z hasłem 15. edycji „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” w języku polskim lub języku angielskim „Safer Internet Day: Let’s do it together!”.
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 15. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim lub języku angielskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 15. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, ulotka informacyjna, zadanie matematyczne.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora/autorów tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego pok. 47 II p., na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl lub u nauczycieli od j. angielskiego, matematyki i informatyki.
 • Termin składania prac: do 29 stycznia 2019 r. (wtorek).

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

ORGANIZATORZY:

Anna Dyguś – pedagog szkolny kl. V-VIII i oddziałów gimnazjalnych

Joanna Sieńko-nauczyciel informatyki

Andrzej Pietraś-nauczyciel informatyki

Marek Chemperek-nauczyciel informatyki

DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2019 jest Facebook.

Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. 0 – IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w KONKURSACH PLASTYCZNO - LITERACKICH:

 1. konkurs na plakat – DZIAŁAJMY RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
 2. konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany – BEZPIECZNY INTERNET – WSPÓLNA SPRAWA

Czytaj więcej: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

Już od wielu lat w grudniu odbywa się w naszej szkole konkurs na najładniejsza kartkę świąteczną w języku angielskim. Ten rok nie był wyjątkiem. Uczniowie jak zawsze wykazali się kreatywnością, talentem plastycznym oraz dobrą znajomością języka angielskiego. Tym razem znajomość języka okazała się przydatna nie tylko dla tego, żeby zrobić zadanie z podręcznika, zaliczyć sprawdzian czy kartkówkę, ale żeby złożyć życzenia świąteczne kolegom ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Chorwacji, Włoch, Turcji, Francji i Estonii z programu eTwinning.

A oto wyniki:

I miejsce – Agata Karwacka kl. 5d

II miejsce - Marta Kwiecień kl. 8c

III miejsce – Zuzanna Plewik kl.7a

Wyróznienia:

Dmitruk Anna kl.6c

Bartoszcze Igor kl. 3A

Winiarska Julia kl. 5b

Szczepaniak Julia kl. 4d

Bartoszcze Łucja kl.4e

Starek Wiktoria kl.4b

Kacper Żydek kl. 4d

Gratulujemy i życzymy ciekawych pomysłów!

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo