Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Dla wychowanków świetlic szkolnych „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy

Patronat nad konkursem objął Śląski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pyskowice.

123455.png

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek- magiczny świat wierszy Jana Brzechwy” zwanym dalej „Konkursem”.        

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, wychowawca świetlicy: mgr Beata Krasówka zwane dalej „Organizatorem”.

KONTAKT

tel. 795 506 083 e-mail: kkra81@gmail.com 

II. CEL KONKURSU

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • Promowanie autorów literatury polskiej,
 • Kształtowanie gustów czytelniczych,
 • Podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • Mobilizowanie uczniów do czytania,
 • Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursie,
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem,
 • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Odkrywanie młodych talentów,
 • Umożliwienie prezentacji uzdolnień,
 • Promocja świetlic szkolnych.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana Brzechwy.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych.                                                                
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas III i IV osobno dla prac płaskich i prac przestrzennych
 • Termin nadsyłania prac: 29.03.2019r.
 • Z każdej placówki może być nadesłana dowolna ilość praca z każdej kategorii wiekowej.
 • Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie                                                      
 • Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.                                                                        
 • Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.    
 • Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody         na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć, do dnia 25.03.2019 r. w świetlicy sala nr. 6, do p. Marii Bakalarz i w bibliotece szkolnej, do p. Elżbiety Góry.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 • Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
 • Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.
 • Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.sp5swietlica.drama.pl.
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą lub zaproszone na galę wręczenia nagród

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 • W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 • Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 • Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów konkursu, p. Marii Bakalarz i Elżbiety Góry.

Załączniki>>

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo