Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Wygrała uczennica klasy VII a – Zuzanna Plewik.

Celem konkursu było poszerzenie wiadomości dotyczących funkcjonowania lasu jako całości, gdzie wszystkie składniki mają swoje miejsce, pełnią określone funkcje i są powiązane wzajemnymi zależnościami, a jakiekolwiek naruszenie równowagi panującej między tymi elementami może mieć katastrofalne skutki dla środowiska.

Wizyta w oczyszczalni ścieków oraz konkurs „Drzewa i krzewy naszej okolicy” wpisały się w ciąg tegorocznych działań związanych z innowacją pedagogiczną dotyczącą wody i jej ochrony.

 

                                                  Organizatorzy: p. Monika Wójcik, p. Beata Szymczyk

                                                            

19 października odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Namaluj mnie – Zamek”.

Wybrano 15 najlepszych prac autorami których są uczniowie naszej szkoły:

 • Dorota Brześcińska z klasy IIIa gim
 • Alicja Satachyra z klasy IIIa gim
 • Oliwia Gorgol z klasy IIIa gim
 • Natalia Dubiel z klasy IIIc gim
 • Juia Zielonka z klasy VII b
 • Karol Kamiński z klasy VI c
 • Oliwia Dados z klasy VI b
 • Milena Podlaska z klasy VI a
 • Amelia Żydek z klasy VI c
 • Agata Karwacka z klasy V d
 • Angelika Widyńska z klasy Vd
 • Łucja Bartoszcze z klasy IVe
 • Kacper Taramas z klasy IIIa
 • Martyna Ozonek z klasy IIIa
 • Katarzyna Żuchnik z klasy IIIa

W głosowaniu publiczności główne nagrody otrzymali Karol Kamiński, Kacper Taramas i Amelia Żydek, natomiast nagrodę w postaci wydruku na banerze reklamującym zamek zdobyła Milena Podlaska.

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy i upominki. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej!

ADRESACI KONKURSU:

Uczestnikiem może być każdy uczeń z klas IV – VIII i III gim. Szkoły Podstawowej nr 1

 1. Jana Pawła II w Bełżycach

ORGANIZATORZY:

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.

CELE KONKURSU

 • ukazanie wzoru do naśladowania i przykładu życia Ojca Świętego;
 • rozwijanie postaw religijnych, społecznych, kulturowych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o Janie Pawle II;
 • poszerzenie wiadomości dotyczących życia Jana Pawła II;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
 • kształtowanie umiejętności selekcji informacji;
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
 • doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace należy przesłać do 14 października 2018 roku na adres a-mail: su.spnr1@o2.pl

lub oddać do 12 października 2018 roku do p. Katarzyny Wrońskiej lub p. Anny Wójtowicz.

KRYTERIA:

 • Zgodność treści prezentacji z tematem przewodnim prezentacji.
 • Przejrzystość i uporządkowanie układu prezentacji.
 • Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji   informacji.
 • Ogólne wrażenie estetyczne.
 • Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • klasy IV – VI
 • klasy VII, VIII i III gim.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY:

 • Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point
 • Prezentacja powinna się składać z minimum 15 slajdów.
 • W prezentacji można umieścić:
 • maksimum jeden krótki filmik którego odtworzenie nie wymaga połączenia z Internetem w jednym z formatów zapisu:
 • pliki dźwiękowe;
 • Praca ma być wykonana indywidualnie
 • W prezentacji należy umieścić: w stronie tytułowej nazwę prezentacji a w końcowej nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko, ucznia, wykonującego pracę.
 • W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.

 

NAGRODY:
Laureaci pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
Pozostali  uczestnicy otrzymają drobne upominki.

GŁÓWNI ORGANIZATORZY:

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie,
 • Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

PATRONAT HONOROWY

 • Metropolita Lubelski Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik,
 • Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek,
 • Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

PATRONAT MEDIALNY:

 • Radio Lublin,
 • Gość Niedzielny,
 • Wydawnictwo Gaudium.

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zachowania pamięci o własnej przeszłości,
 • budowanie poczucia dumy z historii własnego narodu,
 • upowszechnianie wiedzy historycznej, istotnej dla tożsamości narodowej, związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości,
 • przywrócenie pamięci o ludziach i miejscach z okresu odzyskania niepodległości,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcji informacji,
 • ukazanie Lublina jako miasta otwartego, przyjaznego dzieciom i młodzieży, z bogatą historią i ciekawego współcześnie oraz innych Małych Ojczyzn.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości na obszarze całego kraju oraz Małych Ojczyzn. Zadanie polega na przedstawieniu historii walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości.

KATEGORIE :

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • wkład pracy ucznia/uczniów,
 • poprawność merytoryczna,
 • walory edukacyjne,
 • nowatorskie ujęcie tematu,
 • ukazanie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i postaci walczących o suwerenność na terenie całego kraju oraz Małych Ojczyzn.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczeń/zespół uczniowski (maksymalnie 3-osobowy) może nadesłać dowolną liczbę prac.
 1. Do pracy muszą być załączone:
 • Karta zgłoszenia (załącznik nr 1),
 • Zgoda rodzica/prawnego opiekuna autora pracy na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
 • Zgoda rodzica/prawnego opiekuna autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 3),
 • Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 4). W przypadku zespołu uczniów, zgody i oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna załączyć od każdego uczestnika.
 1. Prace powinny być dostarczone w formie prototypu gry planszowej bądź towarzyskiej (np. makiety przestrzennej, planszy, kart, puzzli itp. umożliwiających praktyczne sprawdzenie propozycji  konkursowych) oraz oprawy merytorycznej gry, zasad, instrukcji, ewentualnie przewodnika zawierającego informacje, z których uczestnicy będą korzystać w czasie rozgrywania partii.
 2. Prace muszą być wcześniej nienagradzane i niepublikowane.
 3. Należy przekazać do dnia 19 października 2018r. z dopiskiem „KONKURS” do nauczycieli odpowiedzialnych za organizację konkursu.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 października 2018 r., a o jego wynikach oraz o terminie uroczystości podsumowania, laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 1. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną też umieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu.
 1. Wszelkie koszty związane z udziałem w uroczystości podsumowania konkursu i rozdania nagród pokrywają uczestnicy., natomiast organizatorzy zapewniają poczęstunek.

USTALENIA KOŃCOWE:

 • Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów i służą celom edukacyjnym. Pozostałe prace będą do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.
 • We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decydujący głos należy do organizatorów konkursu.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu sprawozdawczości.
 • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród i ich doręczenia.
 • Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Za organizację konkursu odpowiedzialni są nauczyciele świetlicy szkolnej, Maria Bakalarz i Andrzej Mazurek we współpracy z nauczycielem historii Grzegorzem Zagajewskim.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo