Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu organizowanego w ramach Sympozjum Najmłodszych Matematyków

 1. Organizatorami Konkursu są organizatorzy Sympozjum.
 2. Cele konkursu są tożsame z celami Sympozjum, a ponadto Konkurs:
 • daje szanse pokazania uczniom korelacji matematyki z innymi przedmiotami – językiem polskim, informatyką, przedmiotami artystycznymi…
 • promuje różnorodne talenty uczniów – obok matematycznych także artystyczne, informatyczne, aktorskie.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 7) oraz klas gimnazjalnych i jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

I          Klasy  4 – 6

II        Klasa 7 oraz klasy gimnazjalne

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczeń  może przygotować w ramach Konkursu tylko jedną pracę konkursową
 3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, czyli sami muszą być autorami pracy konkursowej i nie mogą kopiować cudzych opracowań.
 4. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń zainteresowany matematyką, który pod kierunkiem nauczyciela przygotuje pracę (referat, prezentację, film, przedstawienie, komiks, grę komputerową lub planszową) na jeden ze wskazanych w regulaminie tematów i prześle ją w terminiedo 5 kwietnia 2018r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20 – 470 Lublin

z dopiskiem:
Sympozjum Najmłodszych Matematyków

 1. Każda praca musi zawierać czytelne informacje:
 • imię i nazwisko autora (- ów) pracy, klasę
 • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
 • temat i tytuł pracy
 • nazwę szkoły z dokładnym adresem i telefonem z numerem kierunkowym oraz adresem e – mail

Ważne ! Należy podać wykaz literatury oraz adresy stron internetowych z których korzystano podczas powstawania pracy.

 1. Uczestnicy realizujący temat w formie inscenizacji, dialogu, utworu muzycznego przesyłają nagranie przygotowanego występu.
 2. Tematy prac do wyboru.

 

Klasy 4—6

l.p

Temat

Max liczba autorów jednej pracy

Sposób przedstawienia efektów pracy

1.

Lepiej być liczbą niż literą……

2

komiks max 4 x A3

4

inscenizacja, kabaret, film – max 7 minut

2

utwór muzyczny

2.

Zagraj w matematykę. Opracuj własną grę matematyczną komputerową lub planszową. Wytłumacz zasady, strategię wygranej

2

prezentacja, film

3.

Kodowanie, szyfrowanie…..

2

prezentacja, opis
2 x A4

4.

Matematyka zawsze wygrywa….

2

komiks  max 4 x A3

4

inscenizacja, kabaret, film – max 7 minut

2

utwór muzyczny

5.

Ciekawe liczby.

2

referat  3 x A4, prezentacja

6.

Matematyczna magia.

2

referat  3 x A4 prezentacja

7.

Porządek w matematyce.

2

referat  3 x A4, prezentacja

8.

Fascynujące bryły.

2

referat 3 x A4, prezentacja

9.

Kilka ciekawych problemów matematycznych i ich rozwiązania.

2

referat 3 x A4, prezentacja

Klasy 7 i  gimnazjalne

l.p

Temat

Max liczba autorów jednej pracy

Sposób przedstawienia efektów pracy

1.

Zagraj w matematykę. Opracuj własną grę matematyczną komputerową lub planszową. Wytłumacz zasady, strategię wygranej.

2

prezentacja, film

2.

Po co nam matematyka? Kilka współczesnych  zastosowań matematyki.

1

referat max  4 x A4

3.

Kodowanie, szyfrowanie…..

2

prezentacja, opis

4.

Matematyka zawsze wygrywa….

2

komiks max 4 x A3

4

inscenizacja,  film – max 5 minut

2

utwór muzyczny

5.

Matematyczny humor

2

monolog, dialog

4

inscenizacja, film – max 5 minut

6.

Fascynujące łamigłówki matematyczne.

1

referat  max 4 x A4

7.

Ciekawe własności liczb.

1

referat   max 4 x A4

8.

Uroki algebry.

1

Referat max 4xA4

9.

Matematyka w sztuce.

1

Referat  max 4 xA4 prezentacja

10.

A gdyby świat był dwuwymiarowy….? Czyli jak żyją płaszczaki?

1

referat 4 x A4

2

Dialog – max 5 minut, komiks 4x A3

 1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w każdej kategorii (I – III miejsca oraz wyróżnienia). Nadesłane prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • poprawność merytoryczna,
 • pomysłowość,
 • właściwe użycie języka matematycznego,
 • estetyka pracy, wartości artystyczne.
 1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.
 2. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 maja 2018r. na stronie http://www.mdk.umcs.pl/sympozjum Wtedy zostanie zamieszczony szczegółowy program Sympozjum.
 1. Autorzy najciekawszych prac zostaną poproszeni przez organizatorów drogą mailową o przygotowanie krótkich wystąpień podczas Sympozjum.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i uczestnikom nie będzie przysługiwało prawo do odwołania.
 3. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres matsympozjum@gmail.comlub telefonicznie do przedstawiciela organizatorów - Elżbieta Wojtowicz – doradca metodyczny nauczycieli matematyki m. Lublin.

                                                                                               Organizator szkolny:

  Anna Chawrylak

Konkurs organizowany jest oddzielnie na dwóch poziomach:

 • w klasach czwartych
 • w klasach piątych

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.
 • Zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 • Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu:

Konkurs „Odkrywamy tajemnice przyrody” jest skorelowany z podręcznikami „Tajemnice przyrody” kl. IV i kl.V i obejmuje materiał znajdujący się w pierwszych trzech (klasa IV)

i pierwszych czterech (klasa V) działach podręczników.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Czytaj więcej: Konkurs przyrodniczy dla klas czwartych i piątych „Odkrywamy tajemnice przyrody” - regulamin

26 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Dziękuję nie piję”.

Wśród laureatów znalazły się 4 uczennice naszej szkoły. W kategorii do lat 9 przyznano 3 równorzędne nagrody – dwie z nich trafiły w ręce Olgi Chmielewskiej i Angeliki Widyńskiej z klasy IV d. W kategorii do lat 14 pierwsze miejsce zajęła Natalia Kalinowska z klasy V b, wyróżnienie zdobyła natomiast Amelia Wieczorkiewicz z tej samej klasy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej!

Zbliża się 14. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2018, który w tym roku będziemy  obchodzić 6 lutego pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów chcemy podkreślić potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 1. Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 2. Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 3. Konkurs literacki na rymowankę związaną z hasłem 14. edycji i bezpieczeństwem w sieci.
 4. Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana indywidualnie w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu.
 • Format projektu graficznego (plakatu) A2 wykonany dowolną techniką z hasłem 14.edycji
  „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” w języku polskim lub języku angielskim „Create respect on the Net”.
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 14. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim lub języku angielskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 14. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
 • Prace będą oceniane w kategoriach konkursowych tj. projekt graficzny (plakat), prezentacja multimedialna, rymowanka, zadanie matematyczne.
 • Praca musi zawierać wizytówkę autora tj. imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w prezentacji).
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z poszczególnych przedmiotów, dyplomy, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe należy złożyć osobiście u pedagoga szkolnego pok. 47 II p., na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl lub u nauczycieli od j. angielskiego, matematyki i informatyki.
 • Termin składania prac: do 13 lutego 2018 r. (wtorek).

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Celami konkursu są:
 • propagowanie bezpiecznych i twórczych form wykorzystania treści internetowych,
 • stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,
 • wprowadzenie młodych ludzi w świat wartości własnego środowiska,
 • kształtowanie postawy ciekawości wobec otaczającego świata,
 • skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania i przetwarzania informacji.
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać prezentację multimedialną i przesłać ją na adres mailowy: pedagoggimzs1@o2.pl do 13.02.2018 r. do godziny 14:00.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację odbędzie się  20.02.2018 r., a ostateczne wyłonienie zwycięzców nastąpi 22.02.2018 r. (pracę należy wówczas publicznie zaprezentować) podczas finału konkursów związanych z organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 w naszej szkole.
 4. Skład jury: p. Renata Krasula, pedagog kl. V-VII i oddziałów gimnazjalnych: Anna Dyguś, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 5. Zasady konkursu:
 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje prezentację multimedialną, która powinna zawierać minimum 8 slajdów (należy uwzględnić fakt, że czas prezentacji zwycięskich prac wraz z omówieniem wynosi od 4 do 6 minut).
 • Zasady oceny treści prezentacji: kreatywność i oryginalność zaprezentowanych treści, zgodność z tematem, kompozycja, klimat, poprawność językowa i techniczna.
 • Do każdej pracy należy dodać opis zawierający: temat prezentacji, imię i nazwisko autora, klasę oraz wykorzystane źródła (bibliografia).
 • Prezentacja jest oceniana przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 4 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły.
  Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • Wręczenie nagród laureatom (przewidziane się nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny cząstkowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie).
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 • Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu u nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu oraz na stronie szkoły www.belzyce.edu.pl. Ewentualne zapytania o szczegóły konkursu również należy kierować do opiekunów.

Zapraszamy!

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski
Renata Krasula,
Anna Dyguś

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo