Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

konkurs powstania 2018

Regulamin

Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniach Narodowych

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach.
 1. Celami konkursu są:

- stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań uczniów,

- wprowadzenie młodych historyków w świat wartości własnego środowiska,

- kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia,

- skuteczne wdrażanie technik samodzielnego zdobywania wiedzy,

- propagowanie problematyki edukacji patriotycznej,

- uhonorowanie bohaterstwa Polaków walczących w Powstaniu Listopadowym, Krakowskim

i Styczniowym w związku z kolejnymi rocznicami ich wybuchu.

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Bełżycach.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa nauczycielowi - opiekunowi konkursu, którym jest Renata Krasula.
 1. Konkurs odbędzie się dnia 22.03.2018 r.
 • 03.2018 r. – przeprowadzenie testu wiedzy
 • 03.2018 r. – ogłoszenie zwycięzców
 1. Zasady konkursu wiedzy:
 • Każdy uczestnik konkursu otrzymuje do wypełnienia test wiedzy. Test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Wygrywają uczestnicy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje czas oddania wypełnionego testu – wygrywa osoba, która oddała test wcześniej,
 • test jest oceniany przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 3 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły. Wszystkie osoby, które mają wgląd w pytania testu wiedzy zobowiązane są do zachowania tajemnicy. Komisja konkursowa dodatkowo zobowiązana jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 • komisja ogłasza wyniki konkursu w ciągu 4 dni od przeprowadzenia testu wiedzy,
 • wręczenie nagród laureatom.
 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 1. Regulamin oraz informacje odnośnie materiałów niezbędnych do przygotowania się do konkursu są dostępne u nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

konkurs wielkanocny 2018

Regulamin konkursu: Wielki Konkurs Świąteczny - Wielkanoc

 1. Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś, Samorząd Uczniowski.

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z trzech niezależnych kategorii prac:

 1. Papierowa kartka świąteczna,
 2. Elektroniczna kartka świąteczna lub animacja,
 3. Stroik świąteczny (jajko – pisanka, koszyczek, zajączek, kurka, baranek itp.)
 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V – gimnazjum – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 20.03.2018 r.
 1. Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 1. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace konkursowe zostaną przekazane na: papierowe kartki świąteczne zostaną wykorzystane do przesłania życzeń z naszej szkoły do placówek, z którymi współpracujemy. (Kartki zostaną wcześniej zaopatrzone w adnotację informującą, że zostały wykonane przez naszych uczniów.) Kartki elektroniczne będą zaprezentowane na stronie szkoły. Papierowe kartki, stroiki, jajka - pisanki, koszyczki i itp będą sprzedawane na kiermaszu świątecznym, który odbędzie się w dniach 21-22.04.2018 r (środa - czwartek), a zebrane pieniądze zostaną przekazane do kasy Samorządu Uczniowskiego i dofinansowanie świetlicy szkolnej.

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu organizowanego w ramach Sympozjum Najmłodszych Matematyków

 1. Organizatorami Konkursu są organizatorzy Sympozjum.
 2. Cele konkursu są tożsame z celami Sympozjum, a ponadto Konkurs:
 • daje szanse pokazania uczniom korelacji matematyki z innymi przedmiotami – językiem polskim, informatyką, przedmiotami artystycznymi…
 • promuje różnorodne talenty uczniów – obok matematycznych także artystyczne, informatyczne, aktorskie.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 7) oraz klas gimnazjalnych i jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

I          Klasy  4 – 6

II        Klasa 7 oraz klasy gimnazjalne

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczeń  może przygotować w ramach Konkursu tylko jedną pracę konkursową
 3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, czyli sami muszą być autorami pracy konkursowej i nie mogą kopiować cudzych opracowań.
 4. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń zainteresowany matematyką, który pod kierunkiem nauczyciela przygotuje pracę (referat, prezentację, film, przedstawienie, komiks, grę komputerową lub planszową) na jeden ze wskazanych w regulaminie tematów i prześle ją w terminiedo 5 kwietnia 2018r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20 – 470 Lublin

z dopiskiem:
Sympozjum Najmłodszych Matematyków

 1. Każda praca musi zawierać czytelne informacje:
 • imię i nazwisko autora (- ów) pracy, klasę
 • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
 • temat i tytuł pracy
 • nazwę szkoły z dokładnym adresem i telefonem z numerem kierunkowym oraz adresem e – mail

Ważne ! Należy podać wykaz literatury oraz adresy stron internetowych z których korzystano podczas powstawania pracy.

 1. Uczestnicy realizujący temat w formie inscenizacji, dialogu, utworu muzycznego przesyłają nagranie przygotowanego występu.
 2. Tematy prac do wyboru.

 

Klasy 4—6

l.p

Temat

Max liczba autorów jednej pracy

Sposób przedstawienia efektów pracy

1.

Lepiej być liczbą niż literą……

2

komiks max 4 x A3

4

inscenizacja, kabaret, film – max 7 minut

2

utwór muzyczny

2.

Zagraj w matematykę. Opracuj własną grę matematyczną komputerową lub planszową. Wytłumacz zasady, strategię wygranej

2

prezentacja, film

3.

Kodowanie, szyfrowanie…..

2

prezentacja, opis
2 x A4

4.

Matematyka zawsze wygrywa….

2

komiks  max 4 x A3

4

inscenizacja, kabaret, film – max 7 minut

2

utwór muzyczny

5.

Ciekawe liczby.

2

referat  3 x A4, prezentacja

6.

Matematyczna magia.

2

referat  3 x A4 prezentacja

7.

Porządek w matematyce.

2

referat  3 x A4, prezentacja

8.

Fascynujące bryły.

2

referat 3 x A4, prezentacja

9.

Kilka ciekawych problemów matematycznych i ich rozwiązania.

2

referat 3 x A4, prezentacja

Klasy 7 i  gimnazjalne

l.p

Temat

Max liczba autorów jednej pracy

Sposób przedstawienia efektów pracy

1.

Zagraj w matematykę. Opracuj własną grę matematyczną komputerową lub planszową. Wytłumacz zasady, strategię wygranej.

2

prezentacja, film

2.

Po co nam matematyka? Kilka współczesnych  zastosowań matematyki.

1

referat max  4 x A4

3.

Kodowanie, szyfrowanie…..

2

prezentacja, opis

4.

Matematyka zawsze wygrywa….

2

komiks max 4 x A3

4

inscenizacja,  film – max 5 minut

2

utwór muzyczny

5.

Matematyczny humor

2

monolog, dialog

4

inscenizacja, film – max 5 minut

6.

Fascynujące łamigłówki matematyczne.

1

referat  max 4 x A4

7.

Ciekawe własności liczb.

1

referat   max 4 x A4

8.

Uroki algebry.

1

Referat max 4xA4

9.

Matematyka w sztuce.

1

Referat  max 4 xA4 prezentacja

10.

A gdyby świat był dwuwymiarowy….? Czyli jak żyją płaszczaki?

1

referat 4 x A4

2

Dialog – max 5 minut, komiks 4x A3

 1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w każdej kategorii (I – III miejsca oraz wyróżnienia). Nadesłane prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • poprawność merytoryczna,
 • pomysłowość,
 • właściwe użycie języka matematycznego,
 • estetyka pracy, wartości artystyczne.
 1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.
 2. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 maja 2018r. na stronie http://www.mdk.umcs.pl/sympozjum Wtedy zostanie zamieszczony szczegółowy program Sympozjum.
 1. Autorzy najciekawszych prac zostaną poproszeni przez organizatorów drogą mailową o przygotowanie krótkich wystąpień podczas Sympozjum.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i uczestnikom nie będzie przysługiwało prawo do odwołania.
 3. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres matsympozjum@gmail.comlub telefonicznie do przedstawiciela organizatorów - Elżbieta Wojtowicz – doradca metodyczny nauczycieli matematyki m. Lublin.

                                                                                               Organizator szkolny:

  Anna Chawrylak

Konkurs organizowany jest oddzielnie na dwóch poziomach:

 • w klasach czwartych
 • w klasach piątych

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.
 • Zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 • Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu:

Konkurs „Odkrywamy tajemnice przyrody” jest skorelowany z podręcznikami „Tajemnice przyrody” kl. IV i kl.V i obejmuje materiał znajdujący się w pierwszych trzech (klasa IV)

i pierwszych czterech (klasa V) działach podręczników.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Czytaj więcej: Konkurs przyrodniczy dla klas czwartych i piątych „Odkrywamy tajemnice przyrody” - regulamin

26 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „Dziękuję nie piję”.

Wśród laureatów znalazły się 4 uczennice naszej szkoły. W kategorii do lat 9 przyznano 3 równorzędne nagrody – dwie z nich trafiły w ręce Olgi Chmielewskiej i Angeliki Widyńskiej z klasy IV d. W kategorii do lat 14 pierwsze miejsce zajęła Natalia Kalinowska z klasy V b, wyróżnienie zdobyła natomiast Amelia Wieczorkiewicz z tej samej klasy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej!

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo