Baza i oferta szkoły

        

JP2

„Nauczanie szkolne jest jednym z aspektów edukacji, ale nie może stać się aspektem jedynym. Wszystkie aspekty wychowania muszą być coraz bardziej zintegrowane. Dzięki jedności procesu wychowawczego osobowość i życie młodego człowieka stają się coraz bardziej spójne. Wszyscy — rodzice, nauczyciele, wychowawcy— powinni zaangażować się we wspólną pracę na rzecz edukacji młodzieży."

Jan Paweł II

Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie wyzwań.

Wszechstronnemu rozwojowi uczniów służą:

NOWOCZESNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

1    3

NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA 

9 

NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

4

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI

181917

Pracownia składa się z trzech części:

 • Sali komputerowej,
 • Części konferencyjnej,
 • Biblioteki,
 • Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie i nauczyciele szkoły. Służą one do celów edukacyjnych  - poszukiwań materiałów w Internecie i w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, rozszerzania wiedzy, pisania referatów, tworzenia dokumentów  Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole. Wspierają proces kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli. 

 OPIEKA PEDAGOGA, LOGOPEDY

 

OPIEKA STOMATOLOGA  I PIELĘGNIARKI

1615

ŚWIETLICA

103435

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły i jej działalność jest kontynuacją procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego) uczniowie mogą pod opieką n-la świetlicy spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje. Staramy się, aby zajęcia świetlicowe nie tylko były atrakcyjne dla dzieci, ale także rozwijały ich zainteresowania, wpływały na doskonalenie umiejętności i właściwych postaw.

STOŁÓWKA SZKOLNA

 22

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, LOGOPEDYCZNE ,KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 W naszej szkole troską otoczony jest każdy uczeń. Uczniowie klas I -III korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej,  Prowadzone są zajęcia wyrównawcze na poziomie klas I - III, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego ,j. angielskiego matematyki i przyrody na poziomie klas IV – VI  Uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce korzystają z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych. Każdy może liczyć na pomoc pedagoga.

   NOWOCZESNY ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPOTROWYCH

basen2383739

Wszyscy uczniowie kl. I-III w ramach zajęć w-f w grupach do 12 osób uczą się pływać.

Zajęcia z w-f dla kl. IV-VI odbywają się na nowoczesnej hali sportowej, a zajęcia z fakultetu pływanie raz w tyg. na pływalni.

W roku 2013/2014 szkoła brała udział w realizacji programu : „W-f z klasą”

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

ZUCHY

11232425

W naszej szkole istnieją dwie gromady zuchów. „Świstaki” , których drużynową jest Katarzyna Cieślicka i „Orły”, których drużynową jest Anna Bogusz. Do zuchów należą uczniowie kl. 0-3.

 Metoda pracy z zuchami opiera się głównie na poznawaniu świata poprzez zabawę. Tak też dzieje się na naszych zbiórkach, „Świstaki” dużo chęci i zaangażowania wkładają w nauczenie młodszych kolegów wszystkiego co już sami potrafią . Ważnym elementem zbiórek jest musztra, ustawienie w szyku składanie meldunków – tego także się tu uczymy.

 

HARCERZE

142627

„Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu”

Taką przysięgę składają harcerze z 43 Lubelskiej Drużyny harcerskiej PARASOL

Nasi harcerze wraz z dh Edytą Rząd nie tylko godnie pełnią służbę poprzez aktywne uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, kultywując tradycje, pomagając innym. Harcerstwo to także niezapomniana przygoda i zabawa, a więc udział w biwakach, zlotach i obozach.

WOLONTARIAT

wolontariatW nasze szkole bardzo aktywnie działa grupa uczniów z klas III-VI, którzy są aktywni, otwarci i lubią pomagać innym. Ich opiekunem jest P. Anna Ambrożkiewicz. Celem wolontariatu jest branie udziału w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach, tj. akcje i koncerty charytatywne, integracja, a także warsztaty i szkolenia.

Dzięki wolontariatowi uczniowie nie tylko uczą się jak pomagać innym, zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności, ale nawiązują także ciekawe znajomości i potrafią atrakcyjnie spędzać wolny czas.

KOŁA ZAINTRESOWAŃ

 • koło ortograficzne dla uczniów kl I-III
 • koło teatralne kl. I-III
 • koło matematyczne dla uczniów kl I-III i IV-VI
 • koło j. angielskiego dla uczniów kl I-III i IV-VI
 • koło plastyczne dla uczniów kl I-III i IV-VI
 • koło przyjaciół filmu dla uczniów kl IV-VI
 • koło polonistyczne dla uczniów kl. IV-VI
 • koło przyrodnicze dla uczniów kl. IV-VI
 • koło ekologiczno – regionalne dla uczniów kl. IV-VI
 • koło regionalne dla uczniów kl. IV-VI
 • koło Towarzystwa Przyjaciół Seminarium
 • koło wiedzy o Europie
 • realizacja programu ,,Spórz inaczej” dla uczniów kl I-III i IV-VI

Koła przedmiotowe skupiają osoby chcące rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele prowadzą jej nieodpłatnie, przygotowując przede wszystkim uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

Na terenie szkoły organizowane są liczne konkursy przedmiotowe, artystyczne i plastyczne. Uczniowie zawsze chętnie biorą w nich udział, a ich starania są nagradzane.  Biorąc udział w konkursach poza szkołą odnoszą sukcesy na szczeblu miejskim, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach jest miejscem, gdzie każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień.
 

SKS

21

Na terenie szkoły działa Szkolny Klub Sportowy (SKS). Zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.

PROJEKTY

Cyfrowa szkoła

29 szkół z terenu województwa lubelskiego w tymSzkoła Podstawowa nr1 w Bełżycachzakwalifikowało się do realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła".

Nasza szkoła otrzymała najwyższą w województwie lubelskim dotację w wysokości 199 760,00 zł. Dzięki udziałowi w programie uzyskaliśmy możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobyli nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Edukacja ekologiczna 

 Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia aktywnie upowszechniana jest w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach od wielu lat.

Wiele akcji, konkursów i projektów realizowanych jest cyklicznie już od 2000 r. przy ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej ( uczniów, nauczycieli, rodziców) z lokalnymi instytucjami, a przede wszystkim z Urzędem Miasta w Bełżycach i WFOŚ i GW w Lublinie.

W-f z klasą

Nasza szkoła jako jedna z 932 szkół z całej Polski została zakwalifikowana do programu „WF z klasą”. Program jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerami medialnymi są Gazeta Wyborcza i Sport.pl. Akcja objęta została honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

Program „WF z klasą ” ma na celu zmienić myślenie o lekcjach i nauczycielach wychowania fizycznego, wprowadzać metody nowoczesnego nauczania oraz propagować zdrowy styl życia.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania. Dzięki udziałowi w projekcie zakupiliśmy wiele pomocy , które znacznie uatrakcyjniają zajęcia indywidualne prowadzone z dziećmi.

 

Radosna szkoła

Projekty realizowane cyklicznie

Szklanka mleka

Owoce w szkole

Od grosika do złotówki szkoła dobrze wychowana

WYCIECZKI

282930

313233