Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

W ofercie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach istnieje wiele zajęć dodatkowych.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne:

1. korekcyjno – kompensacyjne

/prowadzone przez p. Annę Marcewicz, p. Dorotę Niewczas oraz p. Bożenę Watras/

2. rewalidacyjne

/prowadzone przez p. Annę Ambrożkiewicz/

3. logopedyczne

/prowadzone przez p. Annę Dyguś/

 

Dla podniesienia atrakcyjności i efektywności tych zajęć wykorzystywane są pomoce pozyskane poprzez realizację wielu projektów unijnych, m.in. Pierwsze doświadczenia uczniowskie drogą do wiedzy, Indywidualizacja procesu kształcenia.

Dzięki udziałowi w projektach nasza placówka posiada trzy gabinety zajęć specjalistycznych wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, tablice interaktywne, programy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne.

 

Specyfika zajęć specjalistycznych:

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,
 • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,
 • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,
 • w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie

i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy,

 • w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

 

Zajęcia rewalidacyjne:

 • przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zajęcia te – w szkołach masowych – prowadzone są najczęściej indywidualnie,

w wymiarze 2 godzin tygodniowo,

 • godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,
 • zajęcia prowadzi nauczyciel lub specjalista posiadający kwalifikacje pedagoga specjalnego z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki lub pedagogiki leczniczej, rehabilitacyjnej.

Zajęcia logopedyczne:

 • przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę,
 • liczba biorących udział w tych zajęciach nie może przekroczyć 4 uczniów,
 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu logopedii,
 • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.

 

                                                                                                             Bożena Watras

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo