Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Szanowni Rodzice,

Wasze dzieci w kwietniu przystąpią do pierwszego w ich życiu egzaminu zewnętrznego, który jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Wynik uzyskany ze sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły, ale uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu nie kończy szkoły.

 

Uczniowie mają prawo zdawać egzamin w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych na podstawie:

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

- zaświadczenia wydanego przez lekarza o stanie zdrowia ucznia,

- na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, w roku szkolnym, w którym przystępują do sprawdzianu.

Uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Szczegółową informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl). Na tej podstawie rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Ze sprawdzianu mogą być zwolnieni uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniów tych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu zwalnia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Podstawą zwolnienia jest wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem. Uczniowie ci są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne

z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

Sprawdzian trwa 60 minut. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

Sprawdzian opracowany jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego

i ma charakter interdyscyplinarny, bada poziom opanowania następujących umiejętności ustalonych w standardach wymagań: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce.

Rodzicu! 

To ostatni rok nauki Twojego dziecka w szkole podstawowej i choć wynik sprawdzianu nie wpływa na jej ukończenie, to na pewno będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji do gimnazjum. Wszystkim zależy na tym, by wynik uzyskany na sprawdzianie był jak najlepszy. Motywuj więc swoje dziecko do nauki i współpracuj w tym względzie

z nauczycielami i wychowawcą.

Ponadto pamiętaj, by Twoje dziecko:

- dużo czytało,

- zawsze odrabiało prace domowe i przygotowywało się do zajęć,

- uczęszczało na dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu,

- brało aktywny udział w lekcjach.

W przeddzień sprawdzianu: 

  • Zadbaj, by dziecko aktywnie spędziło czas, odstresowało się. Już za późno na naukę.
  • Pomóż dziecku przygotować ubranie i przybory na sprawdzian.
  • Porozmawiaj z dzieckiem i postaraj się rozwiać jego wątpliwości i pomóc mu uwierzyć we własne siły.
  • Pamiętaj, że dziecko powinno położyć się spać o odpowiedniej porze, by rano wstało wypoczęte.

W dniu sprawdzianu: 

  • Przygotuj dziecku śniadanie i dopilnuj, aby wstało o odpowiedniej porze.
  • Przypomnij, aby zabrało ze sobą przygotowane przybory i legitymację szkolną.
  • Możesz towarzyszyć dziecku w drodze do szkoły, niech czuje Twoje wsparcie

i zainteresowanie.

Bez względu na wynik sprawdzianu Twoje dziecko ciężko się do niego przygotowywało. Doceń jego wysiłek!

Pedagog szkolny – Bożena Watras

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo