Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2019/2020 opracowane na podstawie wytycznych CKE

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Przed wejściem do szkoły oraz do sali uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk.
5. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
6. Dla zdających będzie zapewnione miejsce, w którym będzie można zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. ( klasa 8a – sala nr 29, klasa 8b – sala nr 30).
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
11. W dniu egzaminu o godzinie 8.15 uczniowie klasy 8 a czekają na wychowawcę przed wejściem głównym do szkoły, natomiast uczniowie klasy 8 b czekają na wychowawcę przed wejściem bocznym . Następnie z wychowawcą udają się do wyznaczonych sal.
12. Podczas egzaminu na każdym korytarzu będzie znajdował się nauczyciel odpowiedzialny za odpowiednie zachowanie się uczniów przed i po egzaminie oraz pracownik obsługi odpowiedzialny za dezynfekcję.
13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką).
14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
15. Jeśli w sali egzaminacyjnej wśród zdających znajdzie się uczeń chorujący na alergię i wskazujący objawy takie jak: katar, kaszel lub łzawienie, to pozostali współuczestniczący w egzaminie muszą być poinformowani o tym fakcie , aby nie interpretować objawów choroby jako „niepokojące”. Rodzice ucznia chorującego na alergię zobowiązani są do przekazania tej informacji do wychowawcy klasy do dnia 15.06. 2020 r.