Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1101. Error 9: Invalid character
STATUT SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 stycznia 2010 09:34

STATUT KLUBU EUROPEJSKIEGO PRZY


ZESPOLE SZKӣ NR 1 IM. JANA PAWA II


I. POSTANOWIENIA OGLNE

1. Szkolny Klub Europejski jest dobrowolnym, trwaym zrzeszeniem majcym na celu;

 • Propagowanie idei integracji europejskiej wrd uczniw Szkoy Podstawowej;
 • Przygotowanie modych ludzi do zintegrowanej Europy;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialnoci za pokj, obron praw czowieka i bezpieczestwa;
 • Zachcanie odpowiednich instytucji do pomocy w szerzeniu informacji o Europie, instytucjach europejskich, integracji europejskiej, krajach czonkowskich wsplnoty europejskiej i Rady Europy;
 • Wsppraca z Europejczykami;

2. Zadaniami klubu s:

 • Organizowanie spotka informacyjnych;
 • Organizowanie konkursw dotyczcych wiedzy na temat zjednoczonej Europy;
 • Wymiana dowiadcze z innymi Klubami Europejskimi z kraju i za granica;
 • Gromadzenie aktualnych informacji dotyczcych wiedzy o Polsce i wiecie;
 • Opracowanie wasnych materiaw szkoleniowych, gazetek szkolnych itd.;
 • Organizowanie obchodw ?Dnia Europejskiego? w szkole.

3. Klub powouje si na czas nieokrelony.

4. Siedziba klubu mieci si w Szkole Podstawowej Nr 1 w Beycach.

5. Klub dziaa z inicjatywy modziey szkolnej i podlega przepisom Ustawy ?Prawo o Stowarzyszeniach? (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z pniejszymi zmianami) oraz niniejszemu statutowi i z tego tytuu posiada podstaw prawn.

6. Klub moe by czonkiem krajowych i midzynarodowych organizacji podobnym celu dziaania.

7. Klub posiada regulamin dla czonkw klubu oraz plan pracy.

8. Kady czonek klubu jest realizatorem postanowie i celw statutu klubu, jednoczesnie moe on wnosi propozycje jego zmiany.

II. WADZE KLUBU

1. Wadzami klubu s:

 • Zgromadzenie Oglne wszystkich czonkw;
 • Zarzd klubu: prezes, v-ce prezes, sekretarz, skarbnik i opiekun pedagogiczny klubu;
 • Opiekunowie klubu;

Najwysz wadz klubu jest Zgromadzenie Oglne Klubu, ktre podejmuje uchway wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw.

2. Do kompetencji Zarzdu naley:

 • Reprezentowanie klubu na zewntrz i dziaania w jego imieniu;
 • Sporzdzania sprawozdania z dziaania klubu;
 • Zwoywanie Zgromadzenia Oglnego;
 • Kierowanie prac biec klubu przy pomocy opiekunw;

III. OPIEKUNOWIE KLUBU

Nadzr nad dziaalnoci klubu prowadz opiekunowie, ktrzy s nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej w Beycach.

Do zada opiekunw klubu naley:

 • Pomoc zarzdowi w prowadzeniu klubu;
 • Odpowiedzialno przed wadzami szkoy za dziaalno klubu jak i mienie powierzone na potrzeby klubu;
 • Nadzr merytoryczny nad pracami klubu;

IV. ZMIANA STATUTU I ROZWIZANIE KLUBU

1. Uchwa o zmianie Statutu Klubu lub rozwizaniu klubu podejmuje Zgromadzenie Oglne wikszoci 2/3 gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maj zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

REGULAMIN KLUBU EUROPEJSKIEGO


1. Czonkiem klubu moe by kady ucze Szkoy Podstawowej w Beycach, ktry wyrazi ch aktywnej pracy na rzecz klubu.

2. Czonek ma prawo:

 • Wybiera i by wybranym do wadz klubu;
 • Zgasza wnioski i postulaty dotyczce dziaalnoci klubu;
 • Uczestniczy w pracach klubu;
 • Korzysta z pomocy klubu;

3. Do obowizkw czonka klubu naley:

 • Przestrzeganie postanowie statutu i regulaminu;
 • Uczestnictwo w realizacji celw i zada wynikajcych z planw pracy;
 • Terminowe wywizywanie si z podjtych zobowiza;

4. Czonkowstwo w klubie ustaje na skutek:

 • Dobrowolnego wystpienia zgoszonego do opiekuna lub prezesa;
 • Wykluczenie uchwa czonkw z powodu nieprzestrzegania postanowie statutu, regulaminu lub dziaania na szkod klubu.

?????? ???? ?????????? "???????. ???????????? ???????? ?1. 2012. ??? ????????! ?????? ????? ?? ??????? ?????" ????????? ?????, ???????? ??????.

?????? ??????, ??? " " ?????? ?????? ???????? ??????? ? ???.

?? ??, ??????????? "?????????? ?????????? ??????" ??????, ????????? ??????.

????? ???????? ?????? ?????? ?? ???????????? ???????? ?? ?? "?????? ? ???????" ?????.

??????????? ???, ? ??????????? ????? ????????? ?? ?????-?? ?????.

? "??????? ???? ? ???????? ???? ????. ???." ???? ??????? ????????? ????????????? ? ?????????, ???? ?? ??????? ??? " " ???????? ?????????.

Poprawiony: środa, 17 lipca 2013 21:19