Regulamin konkursu plastycznego ,,Pocztówka z wakacji 2022”

Organizatorzy Konkursu :

Organizatorem Konkursu jest świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełżycach

Cel Konkursu :

- Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych.

Założenia organizacyjne :

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonana pracę.

3. Praca powinna być wykonana techniką dowolną na kartce formatu A4.

4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

Warunki konkursu :

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii wiekowej 6-9 lat.

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 01.10.2022 r.

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. Podpisane prace należy osobiście wychowawcom świetlicy szkolnej: Beacie Jęczeń, Annie Mazurek, Urszuli Widelskiej, Andrzejowi Mazurkowi.

Zasady przyznania nagród :

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa.

2. Przewidziane są 3 nagrody główne za I, II oraz III miejsce.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Rozstrzygnięcie wyników konkursu odbędzie się 07.10.2022 r.

5. Rozdanie nagród nastąpi w terminie wskazanym przez organizatora.

Organizatorzy:
Beata Jęczeń
Anna Mazurek
Urszula Widelska
Andrzej Mazurek