Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023”.

Link>>

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 „Święty Mikołaj w oczach dzieci”

Z przyjemnością chcemy poinformować, iż kilkunastu uczniów z klas I-VII z naszej szkoły wzięło udział w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (Dziedzictwo św. Mikołaja widziane oczami dzieci). Organizatorami w/w przedsięwzięcia byli: Kuria Metropolitarna, Parafia pw. św. Mikołaja, SP nr 19, Centrum Spotkania Kultur, a także Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (wszystkie instytucje mieszczą się w Lublinie). Celem konkursu było m.in.: pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry, rozwijanie wrażliwości na drugiego człowieka, dzielenie się z innymi dobrami materialnymi i duchowymi, a także budowanie pojęcia „świętości”. Prace należało wykonać dowolną techniką oraz wysłać do Organizatora metodą elektroniczną wraz opisem. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2021 r. Dziękujemy serdecznie uczniom za wzięcie udziału, a przede wszystkim za włożenie ogromnego wysiłku w wykonanie bardzo ciekawych prac plastycznych. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

D. Nowak, A. Piłat, M. Plewik

Świąteczny konkurs plastyczno – językowy

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły do udziału w BOŻONARODZENIOWYM KONKURSIE   PLASTYCZNO – JĘZYKOWYM

Rozstrzygnięcie konkursu –  styczeń 2022

Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Szkoły  do dnia 20 grudnia 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, na stronie szkoły.

Organizatorzy:

Urszula Pawłowska

Magdalena Snop

Urszula Widelska

                                                                                                    

REGULAMIN KONKURSU:

Bożonarodzeniowy konkurs   plastyczno - językowy

Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w kategoriach wiekowych:
  uczniowie klas I - III
  II. Uczniowie klas IV - VIII
 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych w Szkole Podstawowej nr 1 Jana Pawła II  (Urszula Pawłowska, Magdalena Snop, Urszula Widelska)

Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językami obcymi; motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
 • zapoznanie i utrwalanie słownictwa dotyczącego świąt Bożego Narodzenia, w językach obcych, m.in angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim
 • zachęcanie do korzystania z różnego rodzaju słowników;
 • ćwiczenie poprawnej pisowni;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
 • rozbudzanie wyobraźni twórczej;
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich uzdolnień, promowanie talentów uczniów naszej Szkoły.

 Przedmiot oceny pracy konkursowej:

 1. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką, pracy plastycznej dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia:

- uczniowie klas I-III wykonują  plakat (format min. A4),  na którym umieszczają życzenia, świąteczne sentencje lub podpisują w języku obcym przedstawione symbole, elementy  - wymagane jest minimum 5 słówek w  języku obcym.

- uczniowie klas IV-VIII wykonują plakat (formatu A3) lub kartkę świąteczną (formatu min.A5) zawierającą proste zdania, zwroty lub życzenia w języku obcym (minimum 5 zdań/zwrotów),

 1. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:
 • zgodność z regulaminem i tematyką konkursu;
 • poprawność językowa; trafność dostosowania słówek lub zdań/zwrotów do tematu pracy; uczniowie wykonują samodzielnie prace plastyczne korzystając z dostępnych materiałów i źródeł: podręczników, słowników lub Internetu;
 • pomysłowość i estetyka pracy;
 • prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi, format plakatu – A3, A4, format kartki świątecznej min. A5;
 • samodzielne wykonanie pracy, każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • praca konkursowa musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatorów konkursu w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 1. Nagrody:

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwałę oraz pozytywną ocenę za udział w konkursie, z wybranego języka obcego. (Ocenę bardzo dobrą lub dobrą w zależności od wkładu wysiłku w wykonanie pracy konkursowej)

  - Za zajęcie I, II, III miejsca laureaci otrzymują dyplom, nagrodę rzeczową oraz ocenę celującą z wybranego języka  obcego.

Prace zostaną zaprezentowane na stronie Szkoły oraz na szkolnej wystawie prac.

 1. Ogłoszenie wyników: styczeń 2022.

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA CAŁOROCZNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 „CZYTELNIK Z PASJĄ”

REGULAMIN KONKURSU:

1.Do udziału w konkursie zachęca się uczniów kl. 0 – III

2.Wymagane – systematyczne wypożyczanie i czytanie książek przez cały rok szkolny.

3.W czerwcu 2022r. spośród uczniów, którzy będą najaktywniejsi zostanie wybrana PIERWSZA DZIESIĄTKA, a spośród niej – „NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2021/2022” z kl. 0- III.

4.Wybrani uczniowie otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody książkowe i dyplomy.

5.Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest:

a) liczba wypożyczonych książek,

b) terminowość oddawania książek przez czytelnika,

c) dbałość czytelnika o wypożyczone książki,

d) kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r.

7. Zwycięzcy konkursu (z klas 0- III) otrzymają nagrody, pochwały do dziennika oraz dyplomy.

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie.

Dorota Nowak

Agnieszka Piłat

SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZO – PLASTYCZNY pt.: „ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ NIE JESTEŚ SAMOTNĄ WYSPĄ”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem Szkolnego Konkursu są: Pani Dorota Nowak i Pani Edyta Rząd

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska przyrodniczego
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych
 • zachęcanie do zdrowej rywalizacji

UCZESTNICY:

Konkurs jest adresowany do uczniów z klas IV

ZASADY KONKURSU:

 1. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną w formie plakatu w dowolnej technice płaskiej (np. rysunek, malarstwo, itd.) tylko w formacie A3.
 2. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu).
 3. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa.
 4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie zawierającą:

Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

ORGANIZACJA KONKURSU:

 • Termin konkursu: prace należy dostarczyć do organizatora do dnia

25. 11.2021

 • Ogłoszenie wyników nastąpi na początku grudnia 2021r.
 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- poziom artystyczny;

- staranność wykonania;

- zgodność z Regulaminem (prace, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie).

Komisja konkursowa wybierze I, II i III nagrodę za zajęcie poszczególnych miejsc.

NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy i pochwały do dziennika, zaś dla laureatów przewidziane są także nagrody rzeczowe.                                                                 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dorota Nowak

Edyta Rząd

Podsumowanie konkursu papieskiego

 

15.10.2021 odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego pod tytułem Jan Paweł II patron naszej szkoły"

Laureaci konkursu odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk Pani Dyrektor i organizatorów. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej, a wszystkich zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej.

Wyniki konkursu Jan Paweł II patron naszej szkoły

XXI Dzień Papieski był okazją do przybliżenia sylwetki i zgłębienia nauki Jana Pawła II. Kulminacją tych działań było przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jan Paweł II – patron naszej szkoły”. Znamy już jego laureatów:

Kategoria klas 0- III

I miejsce – Adam Jośko

II miejsce ex aequo – Hanna Walczak i Kacper Wiedra

III miejsce – Olga Jadach

Czytaj więcej: Wyniki konkursu Jan Paweł II patron naszej szkoły

Wyniki szkolnego konkursu „Pocztówka z wakacji”

Pierwszy zorganizowany przez świetlicę w tym roku szkolnym konkurs pt. „Pocztówka z wakacji” cieszył się wielką popularnością wśród uczniów klas 0-III. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz przedstawienie ich oczami wspomnień związanych z tegorocznymi wakacjami.

I MIEJSCE ex aequo Aniela Choduń kl. I c, Kaja Garach kl. I c

II MIEJSCE Stanisław Dębski kl. I a

III MIEJSCE Maja Matyjasik kl. 0 c

Kilkanaście osób otrzymało wyróżnienie. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, zaś laureatom gratulujemy!!!

Zdjęcia>>

Beata Jęczeń

Anna Mazurek

Joanna Wapińska

Szkolny Konkurs Papieski

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem:

„NIE LĘKAJCIE SIĘ

  JAN PAWEŁ II PATRON NASZEJ SZKOŁY”

Cele konkursu:

 • utrwalanie w młodym pokoleniu pamięci o patronie naszej szkoły Ojcu Świętym Janie Pawle II,
 • rozwijanie wrażliwości na wartości chrześcijańskie głoszone przez Ojca Świętego ,
 • stwarzanie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 • Format prac - A3– prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę.
 • Technika – malarstwo, rysunek, bez technik wyklejanych.

Czytaj więcej: Szkolny Konkurs Papieski