Pedagog

Warsztaty w ramach programu profilaktycznego „DEBATA”

5 grudnia 2022 r. w klasie VI „c” zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego DEBATA

Warto nadmienić, że DEBATA skupia się  na szeroko rozumianej profilaktyce uniwersalnej, której głównym celem jest wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na poszukiwaniu pozytywnej alternatywy dla wielu zachowań poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.    

Program adresowany do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

Realizacja programu jest zalecana przez PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), posiada pozytywną opinię ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji).

Zajęcia trwały 2 godziny dydaktyczne i odbyły się dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Bełżycach - wydziałem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, a realizowane były przez doświadczonego trenera.

Zdjęcia>>

Pedagog szkolny - koordynator

Jeden świat – wiele twarzy - Międzynarodowy Tydzień Tolerancji w naszej szkole

Obrazek tolerancja

Od 14 do 18 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Tolerancji. Ten tydzień stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek.

Święto to ustanowione zostało  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
Różnorodność była i jest cechą charakterystyczną dla ludzkiej egzystencji. Mimo to ludzie z trudem akceptują ten fakt. Brak tolerancji dla innych nadal pozostaje źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:
•    respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
•    uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
•    umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
•    docenianie rozmaitości kultur;
•    otwarcie na cudze myśli i filozofię;
•    ciekawość i nieodrzucanie nieznanego;
•    uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Między innymi w ramach obchodów Tygodnia Tolerancji, w naszej szkole został zorganizowany międzyklasowy konkurs plastyczny dla klas IV-VIII na wykonanie plakatu  pt.: „Jeden świat – wiele twarzy”

Zwycięzcami została klas V "d", a wyróżnienie otrzymała klasa VI "a".

Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym wyjątkowym tygodniu towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca.

Celebrujmy naszą różnorodność, uczmy się i poznawajmy nasze różnice, wykorzystujmy je, aby  łączyć całą ludzkość.   

Pamiętajcie, że tolerancja to absolutne minimum, celem najważniejszym  jest akceptacja.

Zdjęcia>>

Anna Dyguś