Regulamin stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół nr 1 oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: GOPS oraz inni sponsorzy.

3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi szkoły.

 II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora i Intendenta  szkoły.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.

 III. OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendenta  Szkoły do 10-go każdego miesiąca, w wyjątkowych sytuacjach  na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.

2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

3. Wpłaty u Intendenta potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

4. Intendent szkoły posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę świetlicy lub dowodu wpłaty.

 IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów

 V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Posiłki wydawane są od godz. 11.30 do godz. 14.00

2. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy i na stronie www szkoły zatwierdzony przez intendenta oraz szefową kuchni. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni – stołówce czuwają - nauczyciel dyżurujący oraz wychowawcy świetlic.

4. Nauczyciel dyżurujący, wychowawca – organizuje i kieruje wydawaniem obiadów.

5. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

6. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków przed stołówką.

7. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.

8. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

9. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

10. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

11. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zastawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

12. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.