Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas szóstych naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Główne cele tego projektu to:

 • promocja zdrowego stylu życia,
 • trwała zmiana nawyków żywieniowych
 • zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością fizyczną podczas każdego dnia.

Do realizacji zadań włączyli się  wychowawcy, nauczyciele przyrody, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, a także rodzice naszych uczniów.

W ramach realizacji programu „Trzymaj Formę”  przeprowadzono pogadanki z uczniami klas VI na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz w czasie prelekcji prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie opracowywali przepisy sałatek owocowych i warzywnych, a następnie wykonywali je praktycznie, opracowywali również przykładowe jadłospisy, liczyli kalorie najczęściej spożywanych produktów, nauczyli się obliczać wskaźnik BMI, odczytywali etykiety produktów spożywczych. Aktywnie spędzali czas uczestnicząc w zajęciach na pływalni, turniejach sportowych organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego, wycieczkach i rajdach rowerowych klasowych. Zamieszczaliśmy również informacje dotyczące zasad zdrowego żywienia, roli witamin, propagowania aktywnego wypoczynku  na stronie internetowej szkoły w zakładce Programy ®„Trzymaj formę”. Uczniowie opracowali i zaprezentowali swoje ,,recepty na zdrowie” w postaci filmów, prac plastycznych i prezentacji multimedialnych, w których nie zabrakło porad o zdrowym odżywianiu, o przestrzeganiu higieny i uprawianiu sportu. 

Działania realizowane w kl. VI „a”

Zagadnienia programowe realizowane podczas godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zajęć technicznych:

 • Zasady zbilansowanej diety.
 • Aktywność fizyczna.
 • Prozdrowotne zachowania w rodzinie.
 • Nałogi i ich wpływ na nasze zdrowie.
 • Zdrowie na talerzu.
 • Normy żywieniowe – układanie jadłospisów.
 • Piramida żywienia – omówienie, wykonanie plakatów, ekspozycja na korytarzach szkolnych.
 • Drugie śniadanie ucznia – przygotowanie posiłków na bazie warzyw

i owoców.

 • Desery i koktajle owocowo-warzywne.

Działania realizowane w kl. VI „b”

 1. Udostępnienie materiałów informacyjnych rodzicom podczas zebrania i zapoznanie z założeniami programu.
 2. Wyposażenie uczniów w broszurki informacyjne dotyczące programu „Trzymaj Formę” w trakcie zajęć z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
 3. Przygotowanie przez uczniów szczegółowych prezentacji na temat składników pokarmowych i ich znaczenia. Zaprezentowanie efektów pracy grupowej podczas cyklu godzin wychowawczych.
 4. Sporządzenie przez uczniów prezentacji na temat rodzajów i znaczenia aktywności fizycznej w życiu nastolatka. Zaprezentowanie prac na forum klasy.
 5. Przygotowanie pokazów ćwiczeń ( joga oraz taniec) i zaprezentowanie ich na korytarzu szkolnym podczas przerw międzylekcyjnych, w ramach propagowania aktywnego wypoczynku.
 6. Przygotowanie na lekcji techniki sałatek i surówek, których skład był zgodny z zasadami zdrowego żywienia.
 7. Opracowanie plakatów przedstawiających piramidę żywieniową.

Działania realizowane w kl. VI „c”

 1. „Każdy jest kowalem własnego losu” – uczniowie wykonywali projekt plakatu dotyczącego zdrowego trybu życia na podstawie „talerza zdrowia”
 2. „Polskie tradycje żywieniowe na tle innych krajów europejskich” – uczniowie wyszukiwali informacje na temat tradycji kulinarnych różnych krajów Europy (Włochy, Francja, Grecja, kraje skandynawskie), proponowali co wartościowego można z nich przenieść do kuchni polskiej.
 3. „Zdrowe drugie śniadanie” – lekcja otwarta dla rodziców
 4. „Fakty i mity o odchudzaniu” – dyskusja, przykłady z najbliższego otoczenia i z mediów, oglądanie fragmentu filmu „Thin” („Szczupłe” 2006)
 5. „Rozkodowujemy etykiety” – analiza przykładowych etykiet produktów żywnościowych, symbole E
 6. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży (przykłady ćwiczeń, optymalny wysiłek)
 7. Filmy „Co robisz codziennie dla zdrowia” – projekty grupowe
 8. Piknik „6 „c” - śniadanie na trawie” – zdrowe drugie śniadanie

W ramach realizacji programu wykorzystywaliśmy plakaty, scenariusze zajęć, broszury, gazetki, krzyżówki, rebusy, filmy edukacyjne. Informacje dotyczące realizacji programu przez poszczególne klasy zamieszczaliśmy na stronie internetowej szkoły. Zrealizowane tematy zajęć nauczyciele dokumentowali wpisami w e – dzienniku. Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach projektu ,,Trzymaj Formę” cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. W następnym roku szkolnym zamierzamy kontynuować ten projekt, bo zdrowie jest wartością bezcenną.

Co zyskaliśmy realizując projekt?

 • uczniowie zdobyli szeroką wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia i roli aktywności fizycznej w codziennym życiu
 • mieli okazję rozwijać swoją kreatywność, wykazać się pomysłami, umiejętnościami kulinarnymi, plastycznymi i sportowymi 
 • zajęcia projektowe integrowały zespoły klasowe, uczyły trudnej pracy zespołowej

Realizatorzy programu:

wychowawcy kl. VI „a”, VI „b”, VI „c”,

nauczyciele przyrody, zajęć technicznych, wychowania fizycznego

Koordynator programu: pedagog szkolny

W 2013 r. przeprowadzona została druga fala monitoringu Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Celem przeprowadzonego badania była analiza codziennych zachowań młodzieży w zakresie stylu życia oraz wpływ uczestnictwa w programie Trzymaj Formę! na zmianę nawyków związanych z aktywnością fizyczną oraz żywieniem. 

W badaniu wzięło udział 6535 dziewcząt i 5328 chłopców; łącznie 11 863 uczniów szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Dobór badanej próby został przeprowadzony w sposób zapewniający reprezentatywność uzyskanych wyników.

Rezultaty przeprowadzonego badania monitoringowego wskazują na znaczący wpływ uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” w zakresie nawyków dotyczących żywienia i aktywności fizycznej, a uzyskane dane są istotne statystycznie.

Żywienie jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na zdrowie człowieka. Dlatego też, w trakcie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, jego uczestnicy mają możliwość pogłębienia wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety oraz o roli poszczególnych składników odżywczych. Znaczenie ma również prawidłowa częstotliwość spożywania posiłków. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym ze względu na zwiększone w tym okresie życia zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze powinny spożywać o stałych porach przynajmniej cztery posiłki w ciągu dnia (optymalny jest model pięciu posiłków dziennie), a przerwy pomiędzy posiłkami powinny wynosić 3-4 godziny. Najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie, które dostarcza organizmowi energii po wielogodzinnej przerwie nocnej.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na korzystny wpływ Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę! w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych jego uczestników. Wykazano pozytywny wpływ uczestnictwa w programie Trzymaj Formę! na regularne spożywanie śniadań przez ankietowanych. 72% uczestników Programu deklaruje bowiem codzienne spożywanie śniadań. Ponadto, badanie monitoringowe wykazało pozytywny wpływ programu na ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia. Analiza danych wykazała, że zbyt małą liczbę posiłków (poniżej 3) spożywają w znacznym stopniu osoby nieuczestniczące w programie. Ponadto, uczestnicy programu częściej spożywają drugie śniadania i podwieczorki, w porównaniu do osób nieuczestniczących w programie.

Aktywność fizyczna, której rola w kształtowaniu i zachowaniu zdrowia jest nie do przecenienia, stanowi jeden z podstawowych celów programu Trzymaj Formę! Prowadzona w ramach Programu edukacja w tym zakresie obejmuje zachęcanie uczniów do poprawy kondycji i zwiększania codziennej aktywności fizycznej poprzez wykorzystywanie każdej możliwej okazji do ruchu. Skuteczność tego podejścia znalazła potwierdzenie w wynikach monitoringu, które wskazują, że uczestnicy programu „Trzymaj Formę!” wykazują zdecydowanie wyższy poziom aktywności fizycznej. Młodzież biorąca udział w programie istotnie częściej w sposób aktywny dociera do szkoły, pokonując tą drogę pieszo lub na rowerze.

Ponadto, uczniowie biorący udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” uczestniczyli w większej liczbie godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo w porównaniu do respondentów, którzy nie brali udziału w programie.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują ponadto na pozytywne zachowania młodzieży uczestniczącej w programie w zakresie podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym od zajęć. Na zajęcia sedynteryjne polegające np. na pracy z komputerem lub oglądaniu telewizji, zdecydowanie więcej godzin przeznaczali respondenci, którzy nie uczestniczyli w programie Trzymaj Formę!. Ponadto, uczestnicy programu znacznie częściej korzystają z obiektów sportowych oraz z „Orlików”. Zależność ta była szczególnie widoczna w starszych grupach wiekowych.

Należy również podkreślić, że na podstawie przeprowadzonych badań monitoringowych stwierdzono, że program Trzymaj Formę! przyczynia się do bardziej prawidłowej samooceny masy ciała wśród jego uczestników. Fakt ten ma bardzo istotne znaczenie w kontekście nasilającego się problemu występowania tak niebezpiecznych dla zdrowia chorób jak anoreksja, czy bulimia.

Z badania wynika, że średni poziom wskaźnika masy ciała (BMI) wśród uczestników programu Trzymaj Formę! jest niższy, niż w przypadku respondentów nie biorących udziału w programie. Uczniów objętych działaniami programowymi w mniejszym stopniu dotyczył również problem nadwagi i otyłości. Jednocześnie, młodzież uczestnicząca w programie „Trzymaj Formę!” charakteryzowała się wyższym poziomem akceptacji masy ciała. Respondenci biorący udział w programie rzadziej również podejmowali próby odchudzania.

Każdemu czasem zdarza się wyrzucać zepsutą żywność i są różne tego powody. Zdarza się, że nie dostosujemy ilości zakupów do potrzeb domowników, albo niewłaściwie obchodzimy się z produktami w domu. 

Wyrzucając żywność marnujemy nie tylko pieniądze, ale energię i środki potrzebne do jej wyprodukowania. Pamiętajmy o tym, że wielu ludziom na świecie żywności brakuje. W Polsce ponad 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie.
Żywność może dłużej pozostać świeża i dobra do spożycia, jeśli będzie odpowiednio transportowana, przechowywana i wykorzystana. Właściwa dbałość o żywność pomaga ograniczyć ilość wyrzucanego jedzenia oraz straty wartości odżywczej produktów lub dań.
Umiejętne gospodarowanie oraz właściwa organizacja stanowi podstawę nie marnowania żywności. Jako rodzic, stosując poniższe zasady dajesz dobry przykład swoim dzieciom, ucząc je jak właściwie postępować z jedzeniem:

 • Przygotuj listę zakupów przed wyjściem do sklepu;
 • Rób zakupy będącym sytym/Nie rób zakupów będąc głodnym;
 • Zwracaj uwagę, na jakość żywności podczas wybierania produktów;
 • Kupuj żywność w miejscach, gdzie jest właściwie przechowywana;
 • Utrzymuj porządek w szafkach i lodówce - stosuj zasadę „Pierwsze weszło – pierwsze wyszło” tzw. FIFO;
 • 3xP: Planuj, Przeliczaj i Przyrządzaj z głową;
 • Właściwie transportuj i przechowuj żywność

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo