Historia

Historia szkolnictwa w Bełżycach sięga XV w. kiedy to powstawaniu parafii towarzyszyło tworzenie szkoły. W 1452 r. w mieście wzmiankowana była szkoła parafialna wyżej zorganizowana. Już w drugiej połowie XV w. bełżyczanie pojawiają się na Uniwersytecie Krakowskim.

W połowie XVI w. Bełżyce ogarnął ruch różnowierczy i miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków ruchu protestanckiego. W tym czasie działały tu zarówno szkoła ariańska jak i kalwińska. Wydarzenia wojenne lat 1655-1660 doprowadziły do zubożenia mieszkańców, a szkolnictwo zaczęło chylić się ku upadkowi.

W XVI w. powstała też w Bełżycach szkoła żydowska – cheder. Religijne szkolnictwo żydowskie funkcjonowało w mieście nieprzerwanie aż do 1939 roku, kiedy to zostało zlikwidowane przez hitlerowców.

Odrodzenie oświaty w Bełżycach wiązało się z działalnością Komisji Edukacji Narodowej. W 1788 r. otworzono w mieście publiczną szkołę elementarną. Nie trwało to jednak długo, gdyż w związku z rozbiorami Polski szkolnictwo zorganizowane przez KEN upadło. W latach 1808-1813 funkcjonowała prywatna szkoła elementarna. Szkolnictwo w Bełżycach odrodziło się ponownie dzięki staraniom władz Królestwa Polskiego w 1835 roku.

Gdy po upadku powstania styczniowego Bełżyce straciły prawa miejskie nastąpiła też likwidacja szkolnictwa polskiego. W osadzie powstała elementarna szkoła rosyjska. Po ucieczce Rosjan w 1915 r. nowi okupanci – Austriacy – pozwolili na utworzenie szkoły polskiej, która rozpoczęła działalność już w 1916 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powstała w Bełżycach pięcioklasowa szkoła powszechna. Mieściła się ona w trzech wynajętych budynkach, usytuowanych w różnych punktach miasta, co znacznie utrudniało proces dydaktyczny. Trudności w funkcjonowaniu szkoły dostrzegało miejscowe społeczeństwo. Od 1926 r. rozpoczęto starania o wybudowanie nowej szkoły. Usytuowano ją na placu gminnym przy drodze do Niedrzwicy (obecnie ulica Bychawska). Zarząd Gminy Bełżyce ustalił termin oddania do użytku połowy budynku na 1 września 1939 roku.

Od 1945 roku w budynku Szkoły Powszechnej przy ulicy Bychawskiej działało również Gimnazjum Koedukacyjne, pierwsza w Bełżycach szkoła średnia. Od 1 września 1952 r. funkcjonowała szkoła ogólna – jedenastolatka, pod nazwą Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach.

W roku 1966 miała miejsce reorganizacja szkolnictwa w Polsce, w wyniku której powstała ośmioklasowa szkoła podstawowa  i liceum ogólnokształcące. W takim kształcie szkoła funkcjonowała do 1975 roku, kiedy to szkołę podstawową przeniesiono do nowego budynku przy ulicy XX-lecia (obecnie ks. bpa. T. Wilczyńskiego). Po kolejnej reorganizacji oświaty od 1 września 1984r. szkoła otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełżycach. Już w następnym roku rozpoczęto starania o rozbudowę obiektu, którą ostatecznie ukończono w 1998 roku.

Po wprowadzeniu kolejnej reformy w latach 1999-2017 szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach, w skład którego wchodziły szkoła podstawowa i gimnazjum. W 2001 roku oddano do użytku krytą pływalnię przy ZS nr 1, a rok później nastąpiło otwarcie hali widowiskowo-sportowej. Od 2003 r. obiekty te przeszły pod bezpośredni nadzór Urzędu Miasta, wchodząc w skład Centrum Kultury Fizycznej i Sportu  Bełżycach.

Zmiany w systemie oświaty spowodowały powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Ponownie, 1 września 2017 r. szkoła została przemianowana na Szkołę Podstawową nr 1 w Bełżycach.

Od 17 października 2005 r. szkoła nosi imię Jana Pawła II.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły czynnie włączają się w obchody rocznic historycznych, państwowych oraz lokalnych. Współpracujemy z Towarzystwem Regionalnym Bełżyc, organizacjami kombatanckimi, Miejskim Domem Kultury, Parafią. Angażujemy się w szeroko pojętą działalność wolontariacką. Odwiedzamy Dom Pomocy Społecznej w Matczynie. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Nauczyciele prowadzą wiele kół zainteresowań, od przedmiotowych, po artystyczne. W szkole działa drużyna ZHP oraz chór szkolny. Tradycją stały się uroczyste obchody Dnia Patrona, podczas których uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.

Podejmując różnorodne zadania dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

[opracowała Małgorzata Pietraś w oparciu o „Szkice z dziejów szkoły” wydane w 2005 r.]