Pedagog

Pogadanka na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

18 maja 2023 r. dla klas V-VIII została przeprowadzona pogadanka przez panię Elżbietę Konowałek z Wydziału Prewencji Policji w Lublinie oraz dzielnicowego aspiranta Wojciecha Sito. Tematem pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, paleniem papierosów). Uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Nasi goście uświadomili uczniom o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą.

Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, a także cyberprzemocą, narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Akcja ma na celu wymianę doświadczeń z wybranych dziedzin dotyczących bezpieczeństwa oraz podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów.

Zdjęcia>>

Anna Dyguś – pedagog szkolny

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który inauguruje miesiąc wiedzy na ten temat. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Jest to doskonała okazja dla nas wszystkich, by kształtować w sobie postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiej osoby. Umiejętność otwierania się na to, co inne - zainteresowanie drugim człowiekiem i wsparcie, sprawiają, że osobom ze spektrum autyzmu łatwiej funkcjonować w społeczeństwie.

Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych, ale też w odmienny sposób odbierać wrażenia zmysłowe: dźwięk, światło, obraz, smak, zapach, ból czy dotyk. Bardzo często posiadają niezwykłe talenty.

Spektrum autyzmu oznacza dużą różnorodność funkcjonowania osób z autyzmem, inne nasilenie objawów i nieco inny profil objawów. Każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością i u każdej autyzm wygląda inaczej.

Wspierając osoby z autyzmem, na korytarzu naszej szkoły, umieszczone zostały ulotki informacyjne na temat autyzmu. Podczas zajęć nie zabrakło również ćwiczeń i zabaw sensorycznych, dzięki którym dzieci mogły zrozumieć, że ludzie bardzo różnią się między sobą - wszyscy mają indywidualne zdolności, ale również swoje słabości i ograniczenia.

Akceptujmy siebie nawzajem, wspierajmy się i odnośmy się do siebie z szacunkiem a wszystkim nam będzie żyło się szczęśliwiej!

Prezentacja>>

Zdjęcia>>

Beata Zięba
Anna Rzedzicka
Anna Dyguś
Wioletta Rzezak-Wesołowska

Pogadanka w ramach Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę!”

22 lutego 2023 r. w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę!” oraz w ramach współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie uczniowie klas V-VIII mieli możliwość uczestniczenia w pogadance edukacyjnej nt. kształtowania nawyków żywieniowych, świadomości konsumenckiej oraz o napojach energetycznych i ich wpływie na młody organizm.

Dla przypomnienia „Trzymaj Formę!” to Ogólnopolski Program Edukacyjny współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów, kształtuje ich prozdrowotne nawyki i poszerza ich wiedzę o świecie. Jest to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu, propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Zdjęcia>>

Anna Dyguś - pedagog szkolny