Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

     Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie Wyprawka Szkolna, w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
 2. uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum.
  W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, ubiegających się o pomoc w ramach programu utrzymano jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych - do 574 zł na osobę w rodzinie.
   

Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
3) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł
4) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III szkoły gimnazjum do kwoty 350 zł
Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2015” są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie
www.belzyce.edu.pl/zakładka – Szkoła Podstawowa – aktualności/
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 31 sierpnia 2015 r.

WNIOSEK >>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo