REGULAMIN ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu  o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

3. Rodzice /Uczniowie zwracają podręczniki w kompletach, usunięte są okładki foliowe, notatki wykonane ołówkiem, wyprostowane rogi i pogięte kartki, sklejone rozdarcia ,czyste  i estetyczne.

 4. Uczeń/Rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce, rękawiczkach   i bez oznak choroby zakaźnej ( katar, kaszel, podwyższona temperatura).

5.Książki będą zwracane w pomieszczeniu  Biblioteki  Szkolnej, a na czas kwarantanny  odłożone na wyznaczone  i opisane regały  w  magazynie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.

6.Bibliotekarz po przyjęciu książek od użytkownika  każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.

7. Wychowawca odnotowuje na liście uczniów,  kto oddał książki i rozliczył się z biblioteką.   W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub niezwrócenia książek i podręczników wychowawca informuje rodziców/ opiekunów  o możliwości zakupu i zwrotu nowego egzemplarza, uiszczenia opłaty za zniszczony podręcznik ,o czym rodzic / opiekun zostanie poinformowany telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

8. Za podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani  dokonać wpłaty na konto  podstawowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach; ul. Ks. Bpa T. Wilczyńskiego 62; 24-200 Bełżyce Numer konta: 47 8685 0001 0020 1999 2000 0010  tuż po wyznaczonym terminie zwrotu. Należy podać w tytule przelewu : imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł podręcznika.

9. Nauczyciele bibliotekarze komunikują się przez dziennik elektroniczny z wychowawcami  i rodzicami uczniów  w  sprawach wymagających wyjaśnień.

10. Podczas zwrotu książek w  Bibliotece Szkolnej może przebywać dwóch uczniów z zachowaniem dystansu 2 m.

11.W przypadku ucznia pozostającego w kwarantannie jest możliwość późniejszego terminu zwrotu podręczników i pozostałych książek. Objęty kwarantanną nie będzie ponosił konsekwencji z powodu niezwrócenia książek. Kiedy uczeń będzie mógł już rozliczyć się z biblioteką,  zwraca książki zapakowane w folii z kartą zawierającą spis książek i numery ewidencyjne oraz dane kontaktowe.

12. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.