Świąteczny konkurs plastyczno – językowy

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły do udziału w BOŻONARODZENIOWYM KONKURSIE   PLASTYCZNO – JĘZYKOWYM

Rozstrzygnięcie konkursu –  styczeń 2022

Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Szkoły  do dnia 20 grudnia 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, na stronie szkoły.

Organizatorzy:

Urszula Pawłowska

Magdalena Snop

Urszula Widelska

                                                                                                    

REGULAMIN KONKURSU:

Bożonarodzeniowy konkurs   plastyczno - językowy

Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w kategoriach wiekowych:
  uczniowie klas I - III
  II. Uczniowie klas IV - VIII
 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych w Szkole Podstawowej nr 1 Jana Pawła II  (Urszula Pawłowska, Magdalena Snop, Urszula Widelska)

Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językami obcymi; motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
 • zapoznanie i utrwalanie słownictwa dotyczącego świąt Bożego Narodzenia, w językach obcych, m.in angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim
 • zachęcanie do korzystania z różnego rodzaju słowników;
 • ćwiczenie poprawnej pisowni;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
 • rozbudzanie wyobraźni twórczej;
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich uzdolnień, promowanie talentów uczniów naszej Szkoły.

 Przedmiot oceny pracy konkursowej:

 1. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką, pracy plastycznej dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia:

- uczniowie klas I-III wykonują  plakat (format min. A4),  na którym umieszczają życzenia, świąteczne sentencje lub podpisują w języku obcym przedstawione symbole, elementy  - wymagane jest minimum 5 słówek w  języku obcym.

- uczniowie klas IV-VIII wykonują plakat (formatu A3) lub kartkę świąteczną (formatu min.A5) zawierającą proste zdania, zwroty lub życzenia w języku obcym (minimum 5 zdań/zwrotów),

 1. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:
 • zgodność z regulaminem i tematyką konkursu;
 • poprawność językowa; trafność dostosowania słówek lub zdań/zwrotów do tematu pracy; uczniowie wykonują samodzielnie prace plastyczne korzystając z dostępnych materiałów i źródeł: podręczników, słowników lub Internetu;
 • pomysłowość i estetyka pracy;
 • prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi, format plakatu – A3, A4, format kartki świątecznej min. A5;
 • samodzielne wykonanie pracy, każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • praca konkursowa musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatorów konkursu w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 1. Nagrody:

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwałę oraz pozytywną ocenę za udział w konkursie, z wybranego języka obcego. (Ocenę bardzo dobrą lub dobrą w zależności od wkładu wysiłku w wykonanie pracy konkursowej)

  - Za zajęcie I, II, III miejsca laureaci otrzymują dyplom, nagrodę rzeczową oraz ocenę celującą z wybranego języka  obcego.

Prace zostaną zaprezentowane na stronie Szkoły oraz na szkolnej wystawie prac.

 1. Ogłoszenie wyników: styczeń 2022.